Thursday, 15 September 2011

PENGENALAN


DEFINISI PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PEMBELAJARAN,TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN SERTA HUBUNGANYA

v Pendidikan

Usaha untuk menyampaikan pengetahuan, nilai dan kemahiran kepada seseorang individu serta usaha untuk memperkembangkan pontensi individu tersebut.

v Pengajaran

Aktiviti yang dijalankan antara guru dan murid berpandukan kaedah yang dirangcang secara sistematik.

v Pembelajaran

Proses menerima pengetahuan,nilai-nilai moral ataupun kemahiran samada secara formal, informal atau tidak formal.

v Teknologi

Kemajuan dan penggunaan alatan,mesin, bahan dan proses untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran.

v Penaksiran

Proses mengumpul dan menafsir maklumat pelajar melalui pelbagai kaedah seperti ujian, kerja rumah, dan pemerhatian terhadap tingkahlaku pelajar bagi mengetahui prestasi dan perkembangan pelajar.
  
Kelima-lima komponen ini saling berkait rapat kerana pendidikan wujud apabila adanya proses pengajaran dan pembelajaran antara guru dan pelajar. Pengajaran pula mewujudkan aktiviti pembelajaran. Disamping itu, pendidikan juga memerlukan teknologi kerana dengan adanya aplikasi teknologi proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan berkesan. Komponen penaksiran juga penting dalam pendidikan kerana melaluinya guru dapat menilai tahap pembelajaran dan perkembangan murid secara berterusan. Oleh itu, guru dapat merancang dan memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik pada masa hadapan.

No comments:

Post a Comment